BRAND


당신을 위한 최상의 물류 파트너
보다 더 전문화된 물류 서비스를 제공해드립니다.

 

 

지오팩토리 HISTORY
2018.03            물류 법인 (주) 지오팩토리 설립


2019.12             약 50개의 거래처


2020.03           누적 발송건수 150만 건

         

2020.05           박경호의 프리바이오틱스 물류협약

                          

2020.08           누적 발송건수 200만 건 달성


2020.12             마스크 전문 제조업체 (주) 제우스솔루션 물류계약


2022.03            누적 발송 건수 300만건 달성


           

GALLERY